x

Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego

I. Postanowienia ogólne

I.1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu internetowego nowyrynek.com zwanego dalej „Serwisem”, którego właścicielem jest Euro Mall Polska XXIII Sp. z o. o.

II.2. Serwis został przygotowany przez Euro Mall Polska XXIII” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mszczonowskiej 2, 02-337 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279279, dalej jako „Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o.”.

I.3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego dokumentu Polityki prywatności jest osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych.

I.4. Zgodnie z niniejszym dokumentem, wszelkie zamieszczone w Serwisie nazwy przedsiębiorców oraz nazwy produktów pozostają pod ochroną prawa jako znaki towarowe lub oznaczenia firm i należą do Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. lub partnerów handlowych Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. Zabronione jest ich wykorzystywanie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody podmiotu uprawnionego do dysponowania danym znakiem towarowym lub/i znakiem firmy lub/i zastrzeżoną nazwą handlową.

I.5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu. Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie oraz w Serwisie w każdym czasie, bez uprzedniego powiadomienia kogokolwiek o ich treści.

I.6. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na to, aby użytkowanie przez niego Serwisu podlegało uregulowaniom Polityki prywatności Serwisu.

II. Wyłączenie odpowiedzialności

II.1. Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zmianami). Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. dokłada należytych starań, aby wszelkie informacje, które zostały zamieszczone w Serwisie były poprawne i zgodne z stanem faktycznym, z zastrzeżeniem, że Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność lub/i zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy takich informacji. Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. nie odpowiada również za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z korzystania z Serwisu dla Użytkowników Serwisu, jak i za szkody mogące wyniknąć z podjęcia działań lub zaniechań w oparciu o informacje zawarte w Serwisie.

II.2. Serwis zawierać może odnośniki do innych stron internetowych tj. stron www bądź innych środków przekazu takich jak radio, telewizja, prasa, reklama przestrzenna etc., w związku z powyższym Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania Polityki prywatności, które obowiązywać będą na tych stronach. Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć w związku z korzystaniem z takich stron internetowych lub środków przekazu.

II.3. Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. jest uprawnione do usuwania z Serwisu wszelkich treści, jakie zostaną w nim umieszczone lub za jego pośrednictwem udostępnione w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszym dokumentem, a także treści naruszające interesy Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. oraz Użytkownika.

II.4. Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, ani za wszelkie informacje pisemne lub/i ustne uzyskane przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.

III. Dane osobowe

III.1. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz. Wszelkie dane osobowe uzyskane od Użytkownika za pomocą Serwisu poprzez wypełnienie stosownych formularzy, korespondencji z Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. oraz pozostałe dane zebrane przez Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. w sytuacjach wymagających podania takich danych, wykorzystywane i przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, a w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182,1662 jednolity tekst z późn. zmianami), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204) oraz niniejszym dokumentem polityki prywatności, a także zakresem udzielonego przez danego Użytkownika pozwolenia.

III.2. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w Serwisie jest Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o., który może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182,1662 jednolity tekst z późn. zmianami).

III.3. W celu umożliwienia korzystania z subskrypcji newsletter dostępnej w Serwisie, Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. będzie zbierać i przetwarzać dane Użytkownika takie jak: imię i nazwisko, miejscowość, telefon, adres e-mail.

III.4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia w całości lub w części, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

III.5. Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika także w innych prawem dopuszczalnych sytuacjach. Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. może za dodatkową i opcjonalną zgodą Użytkownika przetwarzać jego dane osobowe w celach statystycznych, marketingowych, w celu przekazania innemu określonemu podmiotowi. Użytkownik może odwołać w każdym czasie każdą udzieloną zgodę.

III.6.Wykonawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania (również z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących) do niego na podane Użytkownika adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych innych niż newsletter. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

III.7. Wszelkie opinie nawiązujące do informacji zawartych w Serwisie, które zostaną przekazane przez Użytkowników, nie będą traktowane jako poufne. Informacje takie będą mogły zostać wykorzystane przez Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody kogokolwiek, a także bez konieczności zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia.

IV. Pliki cookies

IV.1. Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. w związku z prowadzeniem Serwisu wykorzystuje system plików „cookies”, który nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących Użytkownika. Poprzez system plików cookies, Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. będzie w stanie zbadać, które części Serwisu są odwiedzane przez Użytkowników najczęściej, co (1) umożliwi na dostosowanie treści oraz formy Serwisu do aktualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, (2) wykorzystanie dane do celów marketingowych i statystycznych przez Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. oraz podmiotów z nim współpracujących, (3) zabezpieczenie ankiet i sond internetowych przeprowadzanych przez Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby, (4) prezentacji reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika.

IV.2. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej uniemożliwiającej przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

V. Bezpieczeństwo i środki techniczne

V.1. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Serwis wyłącznie do celów technicznych oraz statystycznych.

V.2. Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

V.3. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z oferowanych ramach polityki prywatności usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

V.4. Zgodnie z przyjętą praktyką serwisów internetowych, Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. zna publiczne adresy IP, z których Użytkownik przegląda treści Serwisu.

V.5. Wszelkie pytania i opinie dotyczące stosowanej przez Euro Mall Polska XXIII” sp. z o.o. Polityki prywatności mogą zostać przesłane przez Użytkownika na adres e-mail: magdalena.wawrzyniak@cushwake.com.